Aziz Mahmud Hüdayinin Eserleri


Azîz Mahmûd Hüdâyî, insanların Ehl-i sünnet îtikâdında bulunmaları ve ibâdetlerini doğru yapmaları için pekçok eser yazmıştır.Bu eserlerden bâzıları şunlardır:

1) Nefâis-ül-Mecâlis,

2) Tecelliyât,

3) Dîvân-ı İlâhiyât,

4) Habbet-ül-Muhabbe,

5) Necât-ül-Garîk,

6) Tarîkatnâme,

7) Tezâkir-i Hüdâyî,

8) Ahvâl-ün- Nebiyy-il-Muhtâr Aleyhi Salevâtullah-il-Melik-i-Cebbâr,

9) Câmi-ul-Fadâil ve Kâmi-ur-Rezâil,

10) Feth-ul-Bâb ve Ref-ul-Hicâb,

11) El-Feth-ül-İlâhî,

12) Hâşiyet-ül-Kühistânî fî Şerh-il-Fıkh-ı Keydanî,

13) Hayât-ül-Ervâh ve Necât-ül-Eşbâh,

14) Tarîkat-ı Muhammediyye,

15) Vâkıât,

16) Şerhun alel- Kasîdet-il Vitriyye fî Medhi Hayr-il-Beriyye,

17) Mensûr Mevlîd-i Nebî...

Alemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed'in Zuhuru
Hz. Peygamberin hayatını merkeze alarak varlığın meydana gelişinden peygamberler tarihine, oradan da İslam tarihi ile ilgili asr-ı saadet devrini içine alan haberlerin biz özü ve özeti olan Hulasatü'l ahbar, Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait önemli bir eserdir. Tasavvufi perspektiften yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta yazar, Hz. Muhammed'in hayatını ve buna bağlı olarak insanın varlıkla ilişkisini anlamlandırmaya çalışır. Geleneksel formlar kullanılarak kaleme alınan eserde, Sufinin tarihe ve varlığa bakış açısını göstermesi açısından ayrıca önemlidir.

İlim Amel Seyr-u Sülük

Bu alemde gerçek maksad, biricik gaye Allah Teala hazretleridir. Bu yüce gayeye götüren yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır. Bu yolların en sağlam, en zor, en yüce ve en doğru olanı riyazat, mücahede ve şiddet yoludur. Kalb temizliği ve batın tasfiyesi, zikir ve tevhid ile olur. Çünkü Allah Teala uzak değil, belki şah damarından daha yakındır. Uzaklık, perdelerin kalınlığındandır. Bu perdelerin en büyüğü ise nefs perdesidir.
Muhlis kulların daima büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını unutmamak gerekir. Gerçek Kurtuluş ve Saadet, İhlasa erdirilenlerindir. Kurtuluşa erebilecek ehli kemal, ancak Allah'ın ihlasa erdirip ma'nen güçlendirdiği kimselerdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur:
"Biz onları ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık." Bu da fenai tam ve mahv-ı külli ile Hakk'ın varlığında fani olmakla gerçekleşir.


Külliyat-ı Hazret-i Hüdayi Kuddise Sırruh


1.
Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san’atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri / Ziver Tezeren. -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. VIII, 151 s. : res. ; 19 cm. -- (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; 814. Türk büyükleri dizisi ; 41) Bibliyografya var. ISBN 975-17-0035-3 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

2.
Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san’atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri / Ziver Tezeren. -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. VIII, 151 s. : res. ; 19 cm. -- (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; 814. Türk büyükleri dizisi ; 41) Bibliyografya var. ISBN 975-17-0035-3 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

3.
Aziz Mahmud Hüdayi Arapça ve Türkçe Tarikname / Nevzat Özkan. -- Kayseri : Kıvılcım Yayınları, 1998. 88 s. ; 20 cm. -- (Kıvılcım Yayınları; 2. Türk Kültürü Serisi ; 2) ISBN 975-94566-1-3 1. İslam tasavvufu

4.
Aziz Mahmud Hüdayi ve celvetiye tarikatı / H. Kamil Yılmaz. -- istanbul : Erkam Yayınları, 1999. 321, 19 s. ; 24 cm. 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye 3. İslam tarikatları

5.
Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiyye tarikatı / Hasan Kamil Yılmaz. -- İstanbul : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), [t.y.] 327 s. -- (10) 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

6.
Aziz Mahmud Hüdayi'nin Hulasatü'l-ahbar adlı eserinin tahkik, tahric, tercüme ve tahlili / Kerim Kara. --1994. V, 143 y. ; 28 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı Tez danışmanı: Doç. Dr. H. Kamil Yılmaz 1. Tasavvuf

7.
Aziz Mahmud Hüdâyi'nin Nasayih ve mevâiz adlı eserinin hitabet ve irşâd açısından tahlili / Safi Arpaguş. --1994. IX, 267 y. ; 28 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Bilim Dalı Tez danışmanı: Doç. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz 1. İslam ahlakı

8.
Hazreti Üftade : Aziz Mahmud Hüdayi / haz. Mehmed Gülşen, K. F. B.. -- İstanbul : Gayret Kitabevi, 1953. 16 s. ; 24 cm. -- (4.fiş) 1. Celvetiye

9.
İlim, amel, seyrü süluk / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; trc. Hasan Kamil Yılmaz. -- İstanbul : Erkam Yayınları, 1988. 222 s. ; 20 cm. -- (Erkam Yayınları ; 46) Eser; Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Camü'l-fezail ve kamiu'r-rezail” ve “Miftahü's-salat ve mirkatü'n-necat” adlı risalelerinin tercümesidir. 1. İslam ahlakı 2. İslam davranışı

10.
Kutb-ul-Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi (k.s) : hayatı, menakıbı ve eserleri / Kemaleddin Şenocak. -- İstanbul : İslam Neşriyat Evi, 1970. 160 s. ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

11.
Külliyatu hazreti hüdayi: kuddise sırruhu / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628. -- İstanbul : Bahriye Matbaası, 1921. 183 s. -- (1.FİŞ) 1. TASAVVUF

12.
Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi divanı / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; haz. Ziver Tezeren. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, 1985. 2. c. 1. TÜRK EDEBİYATI

13.
Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi divanı / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; haz. Ziver Tezeren. -- İstanbul : [y.y.], 1985. 265 s. 1. TÜRK EDEBİYATI

14.
Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri / Ziver Tezeren. -- [y.y. : y.y.], 1984. (İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası) 1. c. (160 s.) ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

15.
Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri / Ziver Tezeren. -- [y.y. : y.y.], 1985. (İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası) 2 c. ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

16.
Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san’atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri / Ziver Tezeren. -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. VIII, 151 s. : res. ; 19 cm. -- (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; 814. Türk büyükleri dizisi ; 41) Bibliyografya var. ISBN 975-17-0035-3 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

17.
Aziz Mahmud Hüdayi ve celvetiye tarikatı / H. Kamil Yılmaz. -- istanbul : Erkam Yayınları, 1982/1402. 321, 19 s. ; 24 cm. -- (Erkam Yayınları ; 19. Dini ve ilmi araştırmalar serisi ; 1) Matbu tez (Öğretim üyeliği) 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye 3. İslam tarikatları

18.
Aziz Mahmud Hüdayi ve celvetiyye tarikatı / H. Kamil Yılmaz. -- istanbul : Erkam Yayınları, 1990. 327 s. ; 24 cm. -- (Erkam Yayınları ; 19) Matbu tez (Öğretim üyeliği) 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye 3. İslam tarikatları
19.
Kutbül arifin Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri / haz. Abdullah Pamuk. -- İstanbul : Pamuk Yayınları, [t.y.] 32 s. ; 20 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

20.
İlim, amel, seyrü süluk / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; trc. Hasan Kamil Yılmaz. -- İstanbul : Erkam Yayınları, 1988. 222 s. ; 20 cm. -- (Erkam Yayınları ; 46) Eser; Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Camü'l-fezail ve kamiu'r-rezail” ve “Miftahü's-salat ve mirkatü'n-necat” adlı risalelerinin tercümesidir. 1. İslam ahlakı 2. İslam davranışı

21.
İlim, amel, seyrü süluk / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; trc. Hasan Kamil Yılmaz. -- İstanbul : Erkam Yayınları, 1988. 222 s. ; 20 cm. -- (Erkam Yayınları ; 46) Eser; Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Camü'l-fezail ve kamiu'r-rezail” ve “Miftahü's-salat ve mirkatü'n-necat” adlı risalelerinin tercümesidir. 1. İslam ahlakı 2. İslam davranışı

22.
Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri / Ziver Tezeren. -- [y.y. : y.y.], 1984. (İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası) 1. c. (160 s.) ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

23.
Kutb-ul-Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi (k.s) : hayatı, menakıbı ve eserleri / Kemaleddin Şenocak. -- İstanbul : İslam Neşriyat Evi, 1970. 160 s. ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

24.
Hazreti Üftade : Aziz Mahmud Hüdayi / haz. Mehmed Gülşen, K. F. B.. -- İstanbul : Gayret Kitabevi, 1953. 16 s. ; 24 cm. 1. Celvetiye

25.
Aziz Mahmud Hüdayi / Mustafa Özdamar. -- İstanbul : Kırkkandil Yayınları, 2001. 278 s. ; 20 cm. -- (Kırkkandil ; 32) ISBN 975-8225-20-0 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya

26.
Aziz Mahmut Hüdayi / Mehmet Emin Ertan. -- İstanbul : Şule Yayınları, 2001. 183 s. ; 20 cm. -- (Şule yayınları ; 188. Bizim klasiklerimiz dizisi ; 25) ISBN 975-6841-70-2 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye
PAYLAŞ:

Yorum Gönder

Designed by OddThemes | Site Sponsor erolkara.net